23724 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Structuurwoorden | voegwoorden


Structuurwoorden - connecteurs

 

Categorieën die beweringen voortzetten


Toevoeging, aaneenschakeling, opsomming, opeenvolging

en

et

ook, eveneens

aussi, également

bovendien, daarenboven

en outre, de plus

ten eerste

d’abord

dan, vervolgens

puis, ensuite

ten slotte, uiteindelijk

enfin, finalement

alles wel beschouwd

en fin de compte, tout compte fait, après tout

niet alleen ..., maar ook

non seulement ..., mais encore

 

 

Bevestiging

inderdaad

en effet, effectivement

terecht, met reden

à juste titre, avec raison

natuurlijk, vanzelfsprekend

évidemment, certainement, bien sûr, naturellement

ongetwijfeld

sans aucun doute

 

 

Verklaring, uitleg

want, omdat

car, parce que

daarom, dat komt omdat

c’est pourquoi, c’est que

daarom, dan ook

aussi (aan het begin van de zin)

d.w.z., te weten

c’est-à-dire, à savoir

te meer omdat

d’autant plus que

dubbele punt:

deux points:

 

 

Benadrukking

in het bijzonder, vooral

notamment, surtout, particulièrement

zelfs

même, voire

in feite

en fait

te meer omdat

d’autant plus que

niet alleen ..., maar ook

non seulement ...., mais aussi

 

 

Gevolgtrekking

dus

donc, alors

zo, op die manier

ainsi, de cette façon

zo ... dat

si bien que, de sorte que

welnu

or

 

 

Voorbeeld en vergelijking

bijvoorbeeld

par exemple

zoals

comme

alsof (maar het is niet zo)

comme si

evenals, evenzeer als

aussi ... que, autant ... que

 

 

Samenvatting, conclusie

kortom

bref, globalement

samenvattend

en résumé

dus

donc, alors

tenslotte

enfin, finalement

 

 

Doel

om (te)

pour, afin de

opdat

pour que, afin que

zodat de manière que, de sorte que, de façon que

 

 

Categorieën die beweringen ontkennen of onderbreken


Tegenstelling

maar

mais

toch, echter, evenwel

pourtant, quand même, tout de même,

cependant, toutefois

daarentegen, integendeel

par contre, en revanche, au contraire

terwijl (met tegenstelling)

alors que, tandis que

hoewel

bien que, quoique

ondanks

malgré

niettemin

néanmoins

in plaats van

au lieu de

zo (= hoeveel)

si (+ alle tijden)

hoe ... ook, hoewel

on a beau + infinitif (hele werkw.)

 

 

Mogelijkheid, waarschijnlijkheid

misschien, wellicht

peut-être, sans doute

mogelijk

possible, il se peut

waarschijnlijk

probable

 

 

Voorwaarde

tenzij, mits

à moins que, pourvu que

op voorwaarde dat (anders niet)

à condition que (+subjonctif)

als, indien (onwaarschijnlijke voorwaarde)

si + imparfait, futur du passé

zo lang als

tant que

voor(dat) avant que

Relativering, beperking

trouwens, overigens

d’ailleurs, par ailleurs, du reste

eigenlijk

au fond, proprement dit

enerzijds ... anderzijds

d’une part ..., d’autre part

d’un côté ...., d’autre côté

hetzij ..., hetzij

soit ..., soit

nu eens ..., dan weer

tantôt ..., tantôt

weliswaar ..., maar

il est vrai que ..., mais

certes ..., mais

zoveel is zeker dat

toujours est-il que

wat betreft

quant à

tegelijkertijd

à la fois
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen