23352 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Voorzetsels | vaste combinaties


 

Je suis amoureuse de lui. Ik ben verliefd op hem.
apprendre à lire leren (om te) lezen
commencer à parler beginnen met (aan) praten
continuer à (of 'de') travailler doorgaan met werken
elle est contente de .. zij is tevreden over/met ..
chargé de belast met
décider de besluiten om
être occupé à bezig zijn met
Il est fâché contre moi.

Hij is boos op mij.

jouer à (jouer au foot)

jouer de (jouer du piano)

spelen (voetballen)

spelen ( piano spelen)

faire de (faire de la natation) doen aan ((doen aan) zwemmen)
s'intéresser à zich interesseren voor/in

nous avons peur de

wij zijn bang voor
préférer (zonder voorzetsel) liever hebben/prefereren
emmener (zonder voorzetsel) meenemen
Le prince a succédé à sa mère. De prins is zijn moeder opgevolgd.
avoir pitié de medelijden hebben met
essayer de (heel werkwoord) proberen te (heel werkwoord)
inviter à uitnodigen om
affirmer  beweren
écouter  luisteren naar
plus de meer
Travaux dans 2 km.
Werkzaamheden over 2 km.
Travaux sur 2 km. Werkzaamheden over een lengte van 2 km.
Du 4 au 16 mars Van 4 maart tot 16 maart
Tenir à erop staan, beslist willen

interdire de

verbieden om
prendre part à deelnemen aan
à l'étranger naar het buitenland
être nul (bon) en ... (schoolvak) (ergens) heel slecht (goed) in zijn

 

NB Het werkwoord 'partir', gebruikt in de zin van vertrekken vanaf een punt en gaan naar een ander punt, kan met verschillende voorzetsels gebruikt worden. 'Partir pour' komt veel voor, maar ook à, vers, en, dans en sur kunnen in combinatie met partir gebruikt worden, bijvoorbeeld 'on part sur la Côte d'Azur' of 'il part en Chine'.

 

Werkwoordsvormen waarop een infinitief volgt, krijgen soms het voorzetsel 'à', soms 'de', en soms geen voorzetsel.

Hier staan uitgebreide regels: la-conjugaison.nouvelobs.com
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen