23351 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie

i.s.m. 


Spreken | conversatietaal


Taalfuncties - Phrases

 

Om het Frans goed te kunnen spreken is het handig om bepaalde zinnen te leren.

Je kunt je dan al snel redden in een gesprek met de snel sprekende Fransen.

Het is heel gebruikelijk om zoveel mogelijk aan je vraag de woorden  'merci monsieur/ madame'  of  's'il vous plaît'  toe te voegen.

Bijvoorbeeld: Un croissant, s'il vous plaît.

 

 

Nederlands

Frans

Iemand begroeten

Saluer quelqu’un

Hallo Jean! Hoi!

Salut Jean !

Goedendag.

Bonjour.

Goedenavond.

Bonsoir.

Hallo vrienden! Salut les copains !

Een gesprek beginnen / jezelf voorstellen etc.

Commencer une conversation /se présenter etc.

Hoe gaat het?

Ça va ?

Het gaat goed.

Ça va bien.

Hoe gaat het met jullie/u?

Comment allez-vous ?

Het gaat.

Ça va.

Het gaat wel.

Pas mal.

Hoe heet je?

Comment tu t’appelles? Quel est ton nom? Tu t'appelles comment ?

Ik heet …

Je m’appelle …

Hoe oud ben je?

Tu as quel âge ? Quel âge as-tu ?

Ik ben … jaar.

J’ai … ans.

Waar woon je?

Tu habites où ?

Ik woon in Lille.

J’habite à Lille.

Waar woont u?

Vous habitez où ?

Jean-Paul en Sabine, waar wonen jullie ?

Jean-Paul et Sabine, vous habitez où ?

Wij wonen op de eerste verdieping van een flat.

Nous habitons au premier étage d’un immeuble.

Wat is je adres?

Quelle est ton adresse ?

Mijn adres is Molenwei 12 in Maastricht.

Mon adresse est Molenwei 12 à Maastricht.

Wat is je telefoon nummer?

Quel est ton numéro de téléphone ?

Dat is : 0612784108

C’est le zéro-six, douze, soixante-dix-huit, quarante et un, zéro huit.

Wat is je e-mail adres?

Quelle est ton adresse e-mail ?

Wanneer ben je geboren?

Tu es né(e) quand ?

Ik ben geboren op 21 mei 2007.

Je suis né(e) le 21 mai deux mille sept.

Waar ben je geboren?

Tu es né(e) où ?

Ik ben geboren in Straatsburg.

Je suis né(e) à Strasbourg.

Ben je Fransman/Française?

Tu es Français/Française ?

Wat is je nationaliteit?

Quelle est ta nationalité ?

Ik ben Nederlander/Nederlandse.

Je suis Hollandais/Hollandaise.

Heb je een broer of een zus?

Tu as un frère ou une sœur ?

Ik heb 2 broers en ik heb geen zussen.

J’ai deux frères et je n’ai pas de sœurs.

Ik ben enig kind.

Je suis fils unique. Je suis fille unique.

Uit hoeveel personen bestaat je gezin?

Il y a combien de personnes dans ta famille ?

We zijn met 5 personen: mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus en ik zelf.

Nous sommes 5 personnes: mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi-même.

Afscheid nemen

Se dire au revoir

Tot ziens.

Au revoir.

Tot straks.

A plus.

Tot gauw.

A bientôt.

Prettige dag.

Bonne journée.

Tot morgen.

A demain.

Prettig weekend.

Bon weekend.

Welterusten.

Bonne nuit.

Iemand uitnodigen

Ben je vanmiddag/vanavond vrij?

Tu es libre cet après-midi / ce soir ?

Ja/nee waarom?

Oui/non pourquoi ?

Wat doe je vanmiddag/vanavond?

Qu’est-ce que tu fais cet après-midi, ce soir ?

Ik doe niets bijzonders.

Je ne fais rien de spécial.

Ik weet het nog niet.

Je ne sais pas encore.

Zullen we naar de bioscoop gaan?

Si on allait au cinéma ?

Ja, ik wil wel.

Oui, je veux bien.

Zullen we naar het strand gaan?

On va à la plage ?

Wij willen wel naar het strand. Nous voulons bien aller à la plage.

Dat is een goed idee.

C’est une bonne idée.

Ik ga naar het zwembad, ga je mee?

Je vais à la piscine, tu viens ?

Nee bedankt, ik kan niet.

Non merci, je ne peux pas.

Hoe laat zien we elkaar?

On se voit à quelle heure ?

We zien elkaar om 3 uur.

On se voit à trois heures.

Wanneer zien we elkaar?

On se voit quand ?

We zien elkaar vrijdag.

On se voit vendredi.

Waar zien we elkaar?

On se voit où ?

We zien elkaar voor/achter de bioscoop.

On se voit devant/derrière le cinéma.

Tegenover het zwembad.

En face de la piscine.

Naast de supermarkt.

À côté du supermarché.

Bij mij/jou thuis.

Chez moi/toi.

Il y aura des amuse-gueules avec un pot. Er zullen drankjes en hapjes zijn.

Op het terras

A la terrasse

Meneer, mevrouw (de ober roepen)

Monsieur/madame, s’il vous plaît.

Wat wenst u?

Vous désirez ?

Ik wil graag een sinaasappelsap, alstublieft.

Je voudrais un jus d’orange , s’il vous plaît.

Kan ik hier ook iets eten?

On peut manger ici ?

Heeft u sandwiches?

Vous avez des sandwiches ?

Hier is de menukaart, meneer.

Voilà la carte, monsieur.

Ik wil graag een tosti, alstublieft.

Je voudrais un croque-monsieur, s'il vous plaît .

Ik wil graag een groot kop koffie. Je voudrais un café allongé, s'il vous plaît.

Anders nog iets?

Et avec ça ? Et avec ceci ?

Nee, dat is alles. Bedankt.

Non, c’est tout. Merci.

Hoeveel is het ?

C’est combien ?

De rekening, alstublieft.

L’addition, s’il vous plaît.

Een gepeperde rekening! Une note salée!

Heeft u terug van een biljet van €50?

Vous avez la monnaie de 50 euros ?

Ja, ik heb kleingeld.

Oui, j’ai de la monnaie.

Nee, ik heb geen kleingeld.

Non, je n’ai pas de monnaie.

Kan je hier ook pinnen?

On peut payer par carte bancaire ?

We delen (de kosten). On partage.
Waar zijn de toiletten?

Où sont les toilettes, s'il vous plaît?

Les toilettes, s'il vous plaît?

In de winkel. Dans le magasin.

Een gesneden brood, alstublieft.

Un pain tranché, s'il vous plaît.

Een bruingebakken brood, alstublieft. Un pain bien cuit, s'il vous plaît.
En dat maakt dan 5 euro. Et cinq!/Cela fait cinq euros!

Een gesprek beïnvloeden

Influencer une conversation

Pardon/Sorry?

Pardon? Excusez-moi ?

Kunt u wat langzamer spreken, alstublieft?

Vous pouvez parler plus lentement, s’il vous plaît ?

Niet zo vlug alsjeblieft.

Pas si vite, s’il te plaît.

Ik begrijp het niet.

Je ne comprends pas.

Kunt u het herhalen alstublieft?

Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?

Waarover heb je het precies?

Tu parles de quoi exactement ?

Reageren

C'est vrai ? Is dat waar?
Ce n'est pas vrai ! Dat is niet waar!
Oh non, pas moi ! O nee, ik niet!
Ah bon ! O!
Je suis d'accord. Ik ben het ermee eens.
Je ne suis pas d'accord. Ik ben het er niet mee eens.
Je suis pour ... parce que.. Ik ben voor ... omdat ...
Je suis contre ... parce que ... Ik ben tegen ... omdat ...
Je ne le crois pas. Ik geloof het niet.
Je n'en suis pas sûr(e). Ik ben er niet zeker van.
J'hésite entre ... et ... Ik twijfel tussen ... en ...
C'est possible. Het is mogelijk.
Ce n'est pas possible. Het is niet mogelijk.
C'est impossible. Het is  onmogelijk.
C'est important. Het is belangrijk.
Ce n'est pas important. Het is niet belangrijk.
C'est nickel !

Dat is perfect! Dat is mooi!

La vache ! Dat méén je niet!
Si ! Jawel' of ‘toch wel’  na een vraag met een ontkenning. En dus niet 'Oui'.
Ta gueule! Stil! Houd je mond! (grove taal)
Tais-toi! Stil! Zwijg! (normale taal)
Ferme-la! Stil! Sluit je mond!(sluit je mond, grove taal)
Ça me casse les pieds! Daar word ik niet goed van!
C'est bidon. Dat is nep.

Opvulwoorden

Je pense que ... Ik denk dat ...
Peut-être ... Misschien ...
Alors ... Nou ...
Je ne sais pas encore. Ik weet het nog niet.
Un moment s'il vous plaît. Een ogenblik alstublieft.
Attends / Attendez ! Wacht!
Aïe !
Oeps! Au!

Het weer

Le temps

Wat voor een weer is het?

Quel temps fait-il ?

Het is mooi/slecht weer.

Il fait beau/mauvais.

Het is warm/koud  weer.

Il fait chaud/froid.

Het is zonnig.

Il fait du soleil.

Het regent/sneeuwt.

Il pleut/neige.

Het is 20 graden.

Il fait vingt degrés.

Het is min 5 graden.

Il fait moins cinq degrés.

Het waait.

Il fait du vent.

Het is hier koud.

Il fait froid ici/ on caille ici

Het is heel erg warm. Ça tape.

De weg

La  route

Waar is de Champs- Elysées?

Les Champs-Elysées, s’il vous plaît.

Les Champs- Elysées, c’est où, s’il vous plaît ?

Is er een apotheek in de buurt?

Il y a une pharmacie par ici ?

Is het nog ver?

C’est encore loin ?

Het is linksaf/rechtsaf,  rechtdoor.

C’est à gauche / à droite, tout droit.

Het is naast het postkantoor.

C ‘est à côté de la poste.

Het is tegenover het station.

C’est en face de la gare.

Het is aan het einde / op de hoek van de straat.

C’est au bout / au coin de la rue.

Het is dichtbij.

C’est tout près.

Het is aan uw linker- / rechterkant.

C’est sur votre gauche / droite.

U neemt de tweede straat rechts/links.

Vous prenez la deuxième rue à droite / à gauche.

U steekt het plein over.

Vous traversez la place.

U loopt voorbij het museum.

Vous passez devant le musée.

Daar is het.

C’est là.

 

 

Kleine zinnen

Ik kom eraan

J'arrive

Ik ook

Moi aussi

Hij ook

Lui aussi

Ik ook niet

Moi non plus

Ik heb geen zin

Je n'ai pas envie

Ja, goed

Oui, d'accord

Jawel, toch wel (na ontkennende vraag) Si
Zoals gewoonlijk. Comme d'hab/ comme d'habitude
Wensen
À tes souhaits ! (bij niezen) Alle goeds! Gezondheid!
À vos souhaits ! Alle goeds! Gezondheid!
À ta santé ! À votre santé ! Proost!
Prompt rétablissement ! Beterschap!

 

 

Irritatie uitdrukken

 

Ik heb er genoeg van. J'en ai assez.
Ik heb er genoeg van. J'en ai ras le bol.
Ik heb er genoeg van.  J'en ai marre.
Ik heb er genoeg van. Pfff.
Het kan me niet schelen! Je m'en fous !(grof)
Het kan me niet schelen! Je m'en fiche !
Dat is irritant! C'est chiant !

Dat is waardeloos!

C'est nul !

Dat is irritant! Dat stoort me!

Ça m'agace !

Dat is waanzin!

C'est dingue !
Dat laat me koud! Bof !
Verdorie ! La barbe!
Ik houd daar helemaal niet van. Je n'aime pas du tout cela/ça.
Net goed! C'est bien fait pour lui/elle!
Hoe kom je erbij? C'est n'importe quoi ? Qu’est- ce que tu t’imagines ?
Ik kan er niet aan wennen. Je ne m'y fais pas.
Jongerentaal
De middelbare school le bahut
Hij is gek. Il est dingue / il est fou.
zich kleden se fringuer, zich opdoffen
een pistool, een geweer un flingue
warm lopen voor
s'emballer pour
Losse zinnen/woorden
Heb je een leuke avond gehad?

Tu as eu une belle soirée ?

Tu as passé une belle soirée ?

Heb je gisteravond televisie gekeken? Tu as regardé la télé hier soir ?
Dat is te gek! C'est canon !
Wat vind je van deze jonge zangeres? Comment tu trouves cette jeune chanteuse ?

Heb je een leuke avond gehad?

Tu as passé une belle soirée ?

Ik heb geen steek uitgevoerd. J'ai tiré ma flemme.
Ik ben bang. J'ai la trouille. J'ai peur.
Waar zijn de toiletten? Où sont les toilettes?
Veel drinken. se piquer le nez/ boire comme une éponge/avoir une bonne descente
veel eten se goinfrer
Wie neemt de taak op zich?
Qui s'y colle?
Het is hier ijskoud. Ça caille ici.
Niet komen opdagen. Poser un lapin.
Ik heb grote moeite om .. J'ai un mal de chien à ..
een woordenwisseling
une prise de bec
uitschelden. beledigen donner les noms d'oiseau
Hij springt van de hak op de tak.

Il passe du coq à l’âne.

Dat deed de bel rinkelen. Het kwartje is gevallen. Ça a fait tilt.
Er snel vandoor gaan s'éclipserBeter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties en franszelfsprekend.nl

NuBeterFrans is mede mogelijk gemaakt door de Sectie Frans van Levende Talen